Menu

Stan przepisów prawnych, a ochrona małoletnich przed zbyt łatwym dostępem do pornografii

Podejmowana problematyka szkodliwości pornografii i jej nieograniczonego dostępu pociąga pytania o konkretne przepisy prawa, zapewniające dzieciom i młodzieży ochronę. Opracowanie przygotowane przez nasze stowarzyszenie pokazuje przekrojowo, jak ten temat jest podejmowany w różnych aspektach prawa polskiego i unijnego.

Dokonana analiza obowiązującego w Polsce prawa, odsłania zarówno jego potencjał jak i braki. Wskazuje na konieczność podejmowania zmian w tym obszarze i wypracowywaniu nowych aktów oraz skuteczniejszej ich egzekucji. Wśród obowiązujących krajowych przepisów, w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed zbyt łatwym dostępem do treści seksualizujących i pornograficznych, należy wymienić kilka o zasadniczym znaczeniu:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ustawa z dnia 20 marca 2004 r. Kodeksu wykroczeń
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i przepisy wykonawcze
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną

Kompleksowa ich analiza odsłania funkcjonalność oraz spójność, ze szczególnym wskazaniem istniejących luk i barier prawnych. Ważnym celem opracowania jest kompleksowe ujęcie i sformułowanie rekomendacji, będących podstawą do podejmowania dalszych działań w zakresie wykorzystania już istniejących przepisów, jak i dostosowanie nowych. Dla tego ostatniego niemałe znaczenie mają przepisy unijne, które Polska jako państwo członkowskie jest zobowiązana ratyfikować i przestrzegać.

Najistotniejsze z nich to:

 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r.
 • Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
 • Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informatycznego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015.2120 z dnia 25 listopada 2015 r., ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające Dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także Rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Rozporządzenie 2015/2120).

Zrozumienie złożoności problemu szkodliwości pornografii i znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania dla wielu zaangażowanych w niego podmiotów, wymaga omówienia także takich podstawowych pojęć jak pornografia, seksualizacja oraz określenie charakteru dostępnych w internecie treści pornograficznych. To wszystko zostało ujęte w "Analizie istniejących przepisów prawnych pod kątem ochrony dzieci i młodzieży przed zbyt łatwym dostępem do treści seksualizujących i pornograficznych w 2016 roku", opracowanej przez STS. Argumentem przemawiającym za potrzebą podjęcia konkretnych zmian w sferze legislacyjnej są omówione także społeczne i zdrowotne konsekwencje konsumpcji pornografii oraz rosnąca jej skala wśród coraz młodszych osób.

Dokument w całości jest dostępny do pobrania:

Do pobrania Analiza prawna - STS.pdf pdf Pobierz (1.92 MB)


E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie