Menu

Regulamin

1. Zgoda na Regulamin

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") zawiera postanowienia, które określają zakres i warunki korzystania przez użytkowników ze strony www.twojasprawa.org.pl (zwanej dalej "Stroną") prowadzonej przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000319230; NIP 9522066273 (zwane dalej "Stowarzyszeniem"). Regulamin określa również warunki wykonywania przez Stowarzyszenie usług świadczonych drogą elektroniczną (zwane dalej "Usługami").

1.2. Stowarzyszenie ma prawo do aktualizacji Regulaminu. Jakakolwiek zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na prawa nabyte przez użytkowników na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących do czasu wejścia w życie takiej zmiany. Najnowszą wersję Regulaminu korzystania można wyświetlić, klikając łącze hipertekstowe Regulamin, znajdujące się na dole strony głównej Strony.

1.3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i korzystać ze Strony zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinien korzystać ze Strony.

2. Opis Usług

2.1. Poprzez Stronę Stowarzyszenie udostępnia użytkownikom różnorodne zasoby, w tym: informacje związane z działalnością Stowarzyszenia, problemem konsumpcji pornografii przez dzieci i młodzież, w szczególności z uwzględnieniem aspektów prawnych i zdrowotnych, newsletter i inne. Zasoby te, w tym ich aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje lub dodawanie nowych serwisów, podlegają niniejszemu Regulaminowi.

2.2. Do Usług należą m.in.:

a) usługi informacyjne polegające na udzielaniu użytkownikom dostępu do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych, udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Strony;
b) usługi wyszukiwania polegające na umożliwieniu użytkownikom zdalnego wyszukiwania treści i wyświetlania danych zapisanych na Stronie;
c) usługa wysyłki newslettera polegająca na przesyłaniu użytkownikom, na ich żądanie, informacji na tematy poruszane na Stronie oraz związane z działalnością Stowarzyszenia;

3. Korzystanie ze Strony przez użytkownika

3.1. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczać przez lub do systemów teleinformatycznych Stowarzyszenie następujących treści:

a) powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Stowarzyszenia lub innych podmiotów biorących udział w świadczeniu Usług za pośrednictwem Strony, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania, w tym niedozwolone jest korzystanie z automatycznych urządzeń, programów, algorytmów bądź metodologii w celu uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek fragmentów Strony, pozyskiwania, kopiowania bądź monitorowania treści zawartych na Stronie;
b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.2. Niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby lub pod przedstawicieli innych osób fizycznych lub prawnych.

3.3. Niedozwolone jest wykorzystywanie Strony, czy też Usług, w celach niezgodnych z Regulaminem.

4. Ograniczenie zakresu korzystania ze Strony

4.1. O ile nie określono inaczej, Usługi są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego użytkownika. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, prezentować, odtwarzać, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć utworów zależnych, przekazywać ani sprzedawać treści uzyskanych za pośrednictwem Strony. Powyższe nie sprzeciwia się wykonywaniu przez użytkownika działań w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lip-ca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.).

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w sprawach dotyczących Strony lub Usług. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

(a) oznaczenie użytkownika (imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej);
(b) określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności uzasadniających reklamację; oraz
(c) żądanie użytkownika.

5.2. Reklamacje należy składać na adres mailowy: kontakt@twojasprawa.org.pl.

5.3. W terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Stowarzyszenie, użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany w reklamacji.

6. Ochrona prywatności i danych osobowych

Polityka w zakresie ochrony prywatności mająca zastosowanie do Strony znajduje się tutaj.

7. Wymagania techniczne

7.1. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:

a) dostęp do sieci Internet;
b) przeglądarka Internetowa;
c) w celu odbierania newslettera – posiadanie konta email;
d) urządzenie pozwalające na obsługę przeglądarki internetowej.

7.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty ponoszone przez niego w celu uzyskania dostępu do Strony.

7.3. W przypadku przekazania darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia, rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem rozliczane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.

7.4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, gdzie został udostępniony.

7.5. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie przez użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Strony podlegają prawu polskiemu.


E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie