Menu

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń online
organizowanych przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa

1. Definicje

STS – Stowarzyszenie Twoja Sprawa z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, NIP: 9522066273, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319230, będące organizatorem Szkoleń.

Uczestnik – osoba fizyczna będąca konsumentem, która zawarła z STS umowę o uczestnictwo w Szkoleniu.

Szkolenie – szkolenie organizowane przez STS w trybie online.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Umowa – umowa o udział w Szkoleniu, zawarta między Uczestnikiem a STS.

System online – system dostarczany przez Zoom Technology, wykorzystywany przez STS do prowadzenia Szkolenia w formie wideokonferencji online.

2. Wymagania techniczne

Warunkiem udziału w Szkoleniach, prowadzonych w formie wideokonferencji, jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

a) dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarek internetowych;

b) dostęp do Internetu i poczty elektronicznej;

c) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge).

3. Zawarcie Umowy

3.1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez STS przyjęcia zgłoszenia przez Uczestnika. Zgłoszenia Uczestnik dokonuje poprzez poprawne wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.twojasprawa.org.pl. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez STS dokonuje się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysyłkę do Uczestnika wiadomości informującej o przyjęciu zgłoszenia, na adres poczty elektronicznej podanej przez Uczestnika w formularzu. W potwierdzeniu zgłoszenia zawarte będą dane dotyczące sposobu płatności ceny za Szkolenie.

3.2. Formularz powinien być uzupełniony przez Uczestnika o następujące dane: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, potwierdzenie akceptacji treści niniejszego Regulaminu, ceny i terminu Szkolenia. Podanie wszystkich powyższych informacji jest obowiązkowe.

3.3. Zapłata ceny za Szkolenie dokonywana jest poprzez wybór z następujących form płatności: płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Dodatkowo możliwe jest dokonanie opłaty przelewem tradycyjnym lub poprzez serwis PayU, jeżeli zostały udostępnione przez STS dla danego Szkolenia.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje dotyczące Szkolenia powinny być składane przez Uczestnika na adres e-mail szkolenia@twojasprawa.org.pl.

4.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) imię i nazwisko oraz adres pocztowy Uczestnika;

b) przyczyny reklamacji;

c) oczekiwania co do rozstrzygnięcia reklamacji.

4.3. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od ich złożenia.

5. Odstąpienie

5.1. Uczestnik ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie STS oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.2. STS zwróci Uczestnikowi cenę zapłaconą za Szkolenie, jeżeli Uczestnik skutecznie odstąpił od Umowy, w tym w trybie określonym w pkt. 5.1 powyżej.

5.3. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.4. Bez uszczerbku dla innych praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa, Uczestnik nie ma prawa odstąpienia od Umowy w trybie określonym w pkt. 5.1, jeżeli rozpoczął udział w Szkoleniu.

5.5. Oświadczenie Uczestnika o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w dowolny sposób, na piśmie lub w formie dokumentowej, na adres ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa lub na adres e-mail: szkolenia@twojasprawa.org.pl.

5.6. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

6. Postanowienia końcowe

6.1. STS może prosić Uczestnika o wypełnienie ankiety i wyrażenie opinii o Szkoleniu. Opinie takie mogą być anonimowo rozpowszechniane przez STS.

6.2. STS zastrzega możliwość zmiany terminu Szkolenia w przypadkach losowych (np. choroby wykładowcy). W takim przypadku Uczestnik, wedle swojego wyboru, może żądać zwrotu zapłaconej ceny lub możliwości udziału w Szkoleniu w innym terminie.

6.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.

6.4. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. 6.2 nastąpi zmiana terminu Szkolenia, nie stanowi ona zmiany Umowy. O nowym terminie Szkolenia Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (jeżeli Uczestnik podał swój numer telefonu).

6.5. Wszelkie materiały prezentowane podczas Szkoleń są chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik nie ma prawa rozpowszechniać takich materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody STS. STS nie wyraża zgody na nagrywanie Szkolenia przez Uczestnika.

6.6. Uczestnicząc w Szkoleniu Uczestnik ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz postanowień Regulaminu. STS może zdecydować o zablokowaniu Uczestnikowi udziału w Szkoleniu, jeżeli Uczestnik nie będzie wypełniał tego obowiązku.

6.7. Korzystanie z Systemu online przez Uczestników podlega stosownym warunkom określonym przez dostawcę Systemu online, w tym politykom prywatności takiego dostawcy. STS nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez dostawcę Systemu online, ani za sposób przetwarzania danych przez wspomnianego dostawcę. Jednakże, gdyby z jakichkolwiek przyczyn Uczestnik nie mógł wziąć udziału w Szkoleniu w wyniku braku prawidłowego działania Systemu online, za którego to działanie nie ponosi odpowiedzialności Uczestnik, Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy nawet po zakończeniu Szkolenia. Punkt 5.4 znajduje zastosowanie do takiego odstąpienia.

Do pobrania Załącznik nr 1.pdf pdf Pobierz (194.47 KB)


E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie